ร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน

ประจำวันที่ 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อติดตามทัศนคติ ความคิดเห็น การปฏิบัติตนของประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมโรค
 2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่สำคัญต่อประชาชนจากมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ และการปรับตัวของสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของภาครัฐ

ผู้ติดเชื้อ

(เพิ่ม คน) เมื่อ

อยู่ในโรงพยาบาล

หายแล้ว

เสียชีวิต

ผลการสำรวจของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน

 • ผลการสำรวจ

  จากประชาชนที่ได้รับการเชิญเข้าร่วมตอบ แบบสอบถาม โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ใน 77 จังหวัด

 • ผลการสำรวจ

  จากประชาชนที่ร่วมตอบแบบสอบถามผ่าน ช่องทางออนไลน์

 • ผลการสำรวจ

  ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผลสำรวจของเดือนเมษายน

 • รายงานผลการสำรวจการปฏิบัติตามมาตรการ "อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ" ระหว่างวันที่ 2-30 เมษายน 2563

  รายงานล่าสุด

ความรู้สู่ประชาชน

ตอบแบบสอบถาม